myHD Learning

DẪN DẮT THAY ĐỔI: Dẫn dắt thay đổi trong tổ chức, tạo kết quả đột phá và xây dựng khả năng ứng phó kiên cường của bản thân

DẪN DẮT THAY ĐỔI: Dẫn dắt thay đổi trong tổ chức, tạo kết quả đột phá và xây dựng khả năng ứng phó kiên cường của bản thân

Course Preview

Thế giới VUCA ngày nay khiến các tổ chức không ngừng thích nghi với sự thay đổi để trở thành người dẫn đầu thị trường. Theo John Kotter, khoảng 70% chương trình chuyển đổi của tổ chức bị thất bại bởi việc thực thi yếu kém và thiếu khả năng thuyết phục sự chấp nhận đối với các bên liên quan.

Chương trình “Dẫn dắt sự thay đổi” nhằm giúp nhà lãnh đạo nhìn nhận tính đa dạng của sự thay đổi trong tổ chức và cách thức quản lý các thách thức để tạo kết quả đột phá. Khóa học cũng tập trung vào việc giảng dạy các phương pháp mới trong tiến trình thực hiện sự thay đổi bằng cách vận dụng các nguyên tắc khoa học hành vi. Chương trình được xây dựng tập trung vào kết quả kinh doanh của tổ chức thông qua việc nâng cao năng lực cho nhà lãnh đạo để dẫn dắt thành công doanh nghiệp, đội nhóm và bản thân trong sự thay đổi.

MỤC TIÊU
• Phát triển năng lực dẫn dắt sự thay đổi với cương vị là nhà lãnh đạo và nhà quản lý.
• Nâng cao tư duy quản trị, khả năng và các kỹ năng dẫn dắt sự thay đổi và thúc đẩy kết quả đột phá.
• Xác định nhu cầu trong các tình huống khác nhau (với cá nhân và đội nhóm) và áp dụng những chiến lược phù hợp để giúp gia tăng kết quả của cá nhân & đội nhóm.