myHD Learning

Khóa đào tạo

JOB SEARCH AND INTERVIEWING SKILLS

Course Preview : You might be searching a new job at this moment for many reasons. It’s natural to experience different emotions through the journey

EFFECTIVE STAFF COMMUNICATION FOR LEADING ORGANIZATIONAL CHANGE

Course Preview : There are changes organizations need to deal with locally and globally, and it is not just a one-time activity. It is critical

CAREER DEVELOPMENT: TRANSFORMING YOUR CAREER TRAJECTORY

Course Preview : Today’s workforce and leaders are facing disruption like never before. Organizations & people are increasingly adopting an approach of reskilling & upskilling

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ

Course Preview Trong thế giới kinh doanh với muôn vàn sự lựa chọn, việc có một kỹ năng đàm phán & tạo ảnh hưởng tốt

LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ: QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT VÀ KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN

Course Preview "Lãnh đạo là người biết đi con đường nào, đặt những bước chân đầu tiên và hướng dẫn mọi người đi trên con

HÌNH ẢNH CÁ NHÂN VÀ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ: Nâng cao thương hiệu cá nhân & hiệu quả giao tiếp

Course Preview Ngạn ngữ cổ có câu: “Ấn tượng đầu tiên cũng là ấn tượng cuối cùng”. Trong thế giới kinh doanh, có một hình

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM: Tạo Kết quả Đột phá

Course Preview Trong thế giới kinh doanh phức tạp, đội nhóm là những viên gạch nền móng xây dựng nên mọi tổ chức. Một đội

DẪN DẮT THAY ĐỔI: Dẫn dắt thay đổi trong tổ chức, tạo kết quả đột phá và xây dựng khả năng ứng phó kiên cường của bản thân

Course Preview Thế giới VUCA ngày nay khiến các tổ chức không ngừng thích nghi với sự thay đổi để trở thành người dẫn đầu

TỈNH THỨC: Dẫn dắt hiệu quả cá nhân và nhóm

Course Preview Ngày nay, chúng ta không đơn thuần chỉ là “đi làm”. Chúng ta phải hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong công

“There is no course available at this time. Please come back and check later.”