Khóa đào tạo

ONLINE LEARNING: EFFECTIVE STAFF COMMUNICATION FOR LEADING ORGANIZATIONAL CHANGE

Course Preview : There are changes organizations need to deal with locally and globally, and it is not just a one-time activity. It is critical

ONLINE LEARNING: EXECUTIVE PRESENCE AND POWERFUL PRESENTATION SKILLS: ENHANCING PERSONAL IMAGE & COMMUNICATION EFFECTIVENESS

Course Preview : “The first impression is the last impression” is an age-old adage. In the corporate world, having a powerful executive presence is very

ONLINE LEARNING: EFFECTIVE LEADERSHIP: PERFORMANCE MANAGEMENT AND COACHING SKILLS – PART 2

Course Preview : “A leader is the one who knows the way, goes the way and shows the way”-John Maxwell The understanding of the term

ONLINE LEARNING: TEAM BUILDING FOR MOTIVATING PERFORMANCE BREAKTHROUGH

Course Preview : In the complex world of businesses, teams are building blocks of any organization. A dysfunctional team of highly effective employees is a

ONLINE LEARNING: STRATEGIC PLANNING AND EXECUTION

Course Preview : Strategic planning is taking your organization as it is and then looking at what can be added or changed or transformed to

ONLINE LEARNING: JOB SEARCH AND INTERVIEWING SKILLS

Course Preview : You might be searching a new job at this moment for many reasons. It’s natural to experience different emotions through the journey

ONLINE LEARNING: LEADING CHANGE: LEADING ORGANIZATIONAL CHANGE, ACHIEVING PERFORMANCE BREAKTHROUGH AND BUILDING PERSONAL RESILIENCE

Course Preview : The VUCA world today makes it imperative for organizations to constantly adapt to change in order to be a market leader. According

ONLINE LEARNING: MINDFUL LEADERSHIP

Course Preview : This course is the extension of “Mindfulness: Tool for leading self & team” module. This session allows you to understand what Mindful

ONLINE LEARNING: MINDFULNESS: TOOL FOR LEADING SELF & TEAM – PART 2

Course Preview : THIS MODULE CONTAINS PART 1 AND PART 2, WHICH ARE UNDER SEPARATE PURCHASE The way we work today is not ‘just work’.

ONLINE LEARNING: MINDFULNESS: TOOL FOR LEADING SELF & TEAM – PART 1

Course Preview : THIS MODULE CONTAINS PART 1 AND PART 2, WHICH ARE UNDER SEPARATE PURCHASE The way we work today is not ‘just work’.

ONLINE LEARNING: HANDLING & PREVENTING SEXUAL HARASSMENT AT THE WORKPLACE

Course Preview : Every organization wants to be sure that its employees are safe and secure. As more and more organizations move towards a diverse

ONLINE LEARNING: CAREER DEVELOPMENT: TRANSFORMING YOUR CAREER TRAJECTORY

Course Preview : Today’s workforce and leaders are facing disruption like never before. Organizations & people are increasingly adopting an approach of reskilling & upskilling

ONLINE LEARNING: EFFECTIVE NEGOTIATION AND INFLUENCING SKILLS – PART 2

Course Preview : THIS MODULE CONTAINS PART 1 AND PART 2, WHICH ARE UNDER SEPARATE PURCHASE. In a business world where choices are in abundance,

ONLINE LEARNING: EFFECTIVE NEGOTIATION AND INFLUENCING SKILLS – PART 1

Course Preview : THIS MODULE CONTAINS PART 1 AND PART 2, WHICH ARE UNDER SEPARATE PURCHASE In a business world where choices are in abundance,

STRATEGIC PLANNING AND EXECUTION

Course Preview : Strategic planning is taking your organization as it is and then looking at what can be added or changed or transformed to

MINDFULNESS: MINDFUL LEADERSHIP

Course Preview : This course is the extension of "Mindfulness: Tool for leading self & team" module. This session allows you to understand what Mindful

JOB SEARCH AND INTERVIEWING SKILLS

Course Preview : You might be searching a new job at this moment for many reasons. It’s natural to experience different emotions through the journey

EFFECTIVE STAFF COMMUNICATION FOR LEADING ORGANIZATIONAL CHANGE

Course Preview : There are changes organizations need to deal with locally and globally, and it is not just a one-time activity. It is critical

CAREER DEVELOPMENT: TRANSFORMING YOUR CAREER TRAJECTORY

Course Preview : Today’s workforce and leaders are facing disruption like never before. Organizations & people are increasingly adopting an approach of reskilling & upskilling

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN VÀ TẠO ẢNH HƯỞNG HIỆU QUẢ

Course Preview Trong thế giới kinh doanh với muôn vàn sự lựa chọn, việc có một kỹ năng đàm phán & tạo ảnh hưởng tốt

LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ: QUẢN TRỊ HIỆU SUẤT VÀ KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN

Course Preview "Lãnh đạo là người biết đi con đường nào, đặt những bước chân đầu tiên và hướng dẫn mọi người đi trên con

HÌNH ẢNH CÁ NHÂN VÀ KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ: Nâng cao thương hiệu cá nhân & hiệu quả giao tiếp

Course Preview Ngạn ngữ cổ có câu: “Ấn tượng đầu tiên cũng là ấn tượng cuối cùng”. Trong thế giới kinh doanh, có một hình

XÂY DỰNG ĐỘI NHÓM: Tạo Kết quả Đột phá

Course Preview Trong thế giới kinh doanh phức tạp, đội nhóm là những viên gạch nền móng xây dựng nên mọi tổ chức. Một đội

DẪN DẮT THAY ĐỔI: Dẫn dắt thay đổi trong tổ chức, tạo kết quả đột phá và xây dựng khả năng ứng phó kiên cường của bản thân

Course Preview Thế giới VUCA ngày nay khiến các tổ chức không ngừng thích nghi với sự thay đổi để trở thành người dẫn đầu

TỈNH THỨC: Dẫn dắt hiệu quả cá nhân và nhóm

Course Preview Ngày nay, chúng ta không đơn thuần chỉ là “đi làm”. Chúng ta phải hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong công

Xử lý và phòng ngừa quấy rối tình dục nơi công sở

Course Preview Mỗi tổ chức đều muốn đảm bảo rằng nhân viên của họ cảm thấy an toàn và được bảo vệ. Ngày càng nhiều